کارنامه سلامت روان

تکمیل «کارنامه سلامت روان» برای تمامی دانشجویان اجباری است تکمیل کارنامه سلامت روان برای کلیه دانشجویان اجباری است و عواقب آموزشی عدم تکمیل و عدم تایید انتخاب واحد، به عهده دانشجو است. برای تکمیل [...]