سرویس اتوبوسرانی

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز رسانده می شود در ایام امتحانات و برگزاری ژوژمان ها و ارائه کارهای علمی از تاریخ 24 دی ماه 1401 لغایت 13 بهمن ماه 1401، سرویس ایاب و ذهاب شرکت اتوبوسرانی برقرار است. [...]