سرویس اتوبوسرانی

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز رسانده می شود در ایام امتحانات و برگزاری ژوژمان ها و ارائه کارهای علمی از تاریخ 24 دی ماه 1401 لغایت 13 بهمن ماه 1401، سرویس ایاب و ذهاب شرکت اتوبوسرانی برقرار است. [...]

بررسی ایمیل

دانشجویان عزیز که با ارسال ایمیل به دفتر پژوهش درخواست بررسی پیش پروپوزال ، پروپوزال ، دفاع پایان نامه و … دارند لطفا بصورت روزانه ایمیل خود را کنترل نمایند درصورت عدم پاسخ با کارشناس [...]

تاییدیه اساتید

در استعلامات انجام شده از اساتید مشاهده گردیده برخی از دانشجویان پروپوزال و یا پایان نامه خود را بدون تائید و گاها بدون اطلاع و هماهنگی با اساتید راهنما و مشاور به دفتر پژوهش ایمیل می نمایند [...]